37. સૂરએ સાફ્ફાત

સૂરએ સાફ્ફાત મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેની ૧૮ર આયતો અને પ રુકૂઅ્ છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: