41. સૂરએ હા-મીમ સજદહ

સૂરએ હા-મીમ સજદહ મક્કામાં નાઝિલ થઈ અને તેમાં પ૪ આયતો તથા ૬ રુકૂઅ્ છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: