42. સૂરએ શૂરા

સૂરએ શૂરા મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેમાં પ૩ આયતો અને પ રુકૂઅ્ છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: