43. સૂરએ ઝુખ્રુફ

સૂરએ ઝુખ્રુફ મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેની ૮૯ આયતો અને ૭ રુકૂઅ્ છે.

Download
Download

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: