44. સૂરએ દુખાન

સૂરએ દુખાન મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેમાં પ૯ આયતો અને ૩ રુકૂઅ્ છે.

Download Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: