50. સૂરએ કાફ

સૂરએ કાફ મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેમાં ૪પ આયતો અને ૩ રુકૂઅ્ છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: