51. સૂરએ ઝારિયાત

સૂરએ ઝારિયાત મક્કામાં નાઝિલ થઈ અને તેની ૬૦ આયતો તથા ૩ રુકૂઅ્ છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: