52. સૂરએ તૂર

સૂરએ તૂર મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેમાં ૪૯ આયતો અને બે રુકૂઅ્ છે.

Download Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: