53. સૂરએ નજ્મ

સૂરએ નજ્મ મક્કામાં નાઝિલ થઈ અને તેની ૬ર આયતો અને ૩ રુકૂઅ્ છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: