54. સૂરએ કમર

સૂરએ કમર મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેની પપ આયતો અને ૩ રુકૂઅ્ છે.

Download
Download

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: