55. સૂરએ રહમાન

સૂરએ રહમાન મદીનામાં નાઝિલ થઈ તેની ૭૮ આયતો અને ૩ રુકૂઅ્ છે.

Download View Fullscreen
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: