56. સૂરએ વાકિઅહ

સૂરએ વાકિઅહ મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેની ૯૬ આયતો અને ૩ રુકૂઅ્ છે.

Download View Fullscreen
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: