57. સૂરએ હદીદ

સૂરએ હદીદ મદીનામાં નાઝિલ થઈ, તેની ર૯ આયતો અને ૪ રુકૂઅ્ છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: