58. સૂરએ મુજાદલહ

સૂરએ મુજાદલહ મદીનામાં નાઝિલ થઈ, તેની રર આયતો અને ૩ રુકૂઅ્ છે.

Download Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: