59. સૂરએ હશ્ર

સૂરએ હશ્ર મદીનામાં નાઝિલ થઈ, તેની ર૪ આયતો અને ૩ રુકૂઅ્ છે.

Download View Fullscreen
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: