60. સૂરએ મુમ્તહિનહ

સૂરએ મુમ્તહિનહ મદીનામાં નાઝિલ થઈ અને તેની ૧૩ આયતો તથા ર રુકૂઅ્ છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: