61. સૂરએ સફ્ફ

સૂરએ સફ્ફ મદીનામાં નાઝિલ થઈ, તેની ૧૪ આયતો અને ર રુકૂઅ્ છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: