62. સૂરએ જુમ્અહ

સૂરએ જુમ્અહ મદીનામાં નાઝિલ થઈ, તેની ૧૧ આયતો અને ર રૂકૂઅ્ છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: