18. સૂરએ કહફ

સૂરએ કહફ મક્કામાં ઊતરી, તેની ૧૧૦ આયતો અને ૧ર રુકૂઅ્ છે

Download
Download

2 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: