19. સૂરએ મરયમ

સૂરએ મરયમ મક્કામાં નાઝિલ થઈ અને તેમાં ૯૮ આયતો છે તથા ૬ રુકૂઅ્ છે

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: