20. સૂરએ તા-હા

સૂરએ તા-હા મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેની ૧૩પ આયતો અને ૮ રુકૂઅ્ છે.

Download View Fullscreen
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: