21. સૂરએ અંબિયા (અલૈ.)

સૂરએ અંબિયા (અલૈ.) મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેની ૧૧ર આયતો છે તથા ૭ રુકૂઅ્ છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: