22. સૂરએ હજ્જ

સૂરએ હજ્જ મદીનામાં નાઝિલ થઈ, તેની ૭૮ આયતો અને ૧૦ રુકૂઅ્ છે.

Download View Fullscreen
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: