14. સૂરએ ઇબ્રાહીમ (અલૈ.)

સૂરએ ઇબ્રાહીમ મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેમાં બાવન આયતો અને સાત રુકૂઅ્ છે.