ભાગ-૬

૧ર. સૂરએ યૂસુફ (અલૈ.) થી ૧૩. સૂરએ રઅ્દ ૧૪. સૂરએ ઇબ્રાહીમ (અલૈ.) ૧પ. સૂરએ હિજ્ર ૧૬. સૂરએ નહ્લ ૧૭. સૂરએ બની ઈસ્રાઈલ સુધી (પારહ ...૧ર, ૧૩, ૧૪, ૧પ...)

23. સૂરએ મુઅ્મિનૂન

સૂરએ મુઅ્મિનૂન મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેની ૧૧૮ આયતો અને ૬ રુકૂઅ્ છે.

21. સૂરએ અંબિયા (અલૈ.)

સૂરએ અંબિયા (અલૈ.) મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેની ૧૧ર આયતો છે તથા ૭ રુકૂઅ્ છે.

ભાગ-પ

૮. સૂરએ અન્ફાલ ૯. સૂરએ યૂનુસ (અલૈ.) ૧૦. સૂરએ તવબહ ૧૧. સૂરએ હૂદ (અલૈ.) (પારહ ...૯, ૧૦, ૧૧, ૧ર...)

17. સૂરએ બની ઇસ્રાઈલ

સૂરએ બની ઇસ્રાઈલ મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેમાં ૧૧૧ આયતો અને ૧ર રુકૂઅ્ છે.