ભાગ-પ

૮. સૂરએ અન્ફાલ ૯. સૂરએ યૂનુસ (અલૈ.) ૧૦. સૂરએ તવબહ ૧૧. સૂરએ હૂદ (અલૈ.) (પારહ ...૯, ૧૦, ૧૧, ૧ર...)

17. સૂરએ બની ઇસ્રાઈલ

સૂરએ બની ઇસ્રાઈલ મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેમાં ૧૧૧ આયતો અને ૧ર રુકૂઅ્ છે.

14. સૂરએ ઇબ્રાહીમ (અલૈ.)

સૂરએ ઇબ્રાહીમ મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેમાં બાવન આયતો અને સાત રુકૂઅ્ છે.